Shahul H. Shakila
Weekly 2024-08
Scramble 3
Scramble
R' U' F U F B2 D L' F B D' L' U' D2 F R2 U2 B2 D2 F L2 F2 D2 F R' U' F
Results
25
Solution
B' D B R U D F2 B2 L2 U R L2 U2 B2 D' L2 D' R2 U D B2 U2 B2 R2 F2
B' D B // EO
R U D F2 B2 L2 U R // DR
L2 U2 B2 D' L2 U' // HTR
B2 D2 F2 D2 B2 R2 F2 // Slice

Found this other 21 to slice on inverse at 58m mark, couldn't finish slice or write it down in time:
[(F2 R2 U' L2 D) // HTR
(L2 D2 R2 F2 D2)] // Slice
[] = Dw2 F2 R2 Dw2 L2 U' F2 U B2 R2 U D' // Solved +2
0
0
February 20, 2024 4:26 PM
Weekly 2024-08
Scramble 2
Scramble
R' U' F D2 B F2 R2 U2 L2 U2 F' L2 B U L2 U F L' D L2 U' B F2 L2 R' U' F
Results
25
Solution
R2 B' R U B D L2 D2 B' L2 D2 F L2 F2 U2 D' F2 U2 D' L2 U L2 B2 L2 F2
R2 B' R // EO
U B D L2 D2 B' L2 D2 F // DR
L2 F2 U R2 D B2 D // HTR
L2 B2 L2 F2 // Slice
0
0
February 20, 2024 1:47 AM
Weekly 2024-08
Scramble 1
Scramble
R' U' F L D2 L2 D2 B' R F B2 U R2 B2 R2 B' L2 F U2 D2 F R2 F2 D2 R' U' F
Results
24
Solution
L' U' R' D R2 D F2 B2 R' D2 F2 B2 L F2 U2 B2 R2 F2 R2 L F' L' F' B'
(B F L F) // EO
L' U' R' D R2 D // DR
(L) F2 B2 L' F2 U2 D2 R // HTR
B2 D2 F2 R2 B2 // Slice
0
0
February 19, 2024 6:56 PM
Weekly 2024-05
Scramble 3
Scramble
R' U' F R2 U' B2 L2 D' B2 L2 B2 U B2 R' U B' R U L2 F2 R' D' R' U' F
Results
22
Solution
F R2 B2 U' B2 U' B2 R2 B2 D2 R2 U L' U D2 L2 B2 D' R' U F' U2
F (U2 F) // EO
(U' R D B2 L2 U' D2 L) // DR
(U') R2 B2 U' B2 U' // HTR
(R2 D2 B2 R2 B2)
0
0
January 29, 2024 8:56 PM
Weekly 2024-05
Scramble 2
Scramble
R' U' F B D2 U2 B F2 R2 F' D2 U2 B R2 U' L B' U2 R D' U2 R D U R' U' F
Results
27
Solution
F' R2 F2 L2 B2 D2 B2 U2 D' L2 D R2 L2 U' L' U2 D' R2 B2 R2 B2 L U2 B R2 D' L
F' (L' D R2 B') // EO
(U2 L' B2 R2 B2 R2 U2 D L) // DR
(U R2 L2 U' F2 U') // HTR
(B2 D2 B2 L2 F2 R2) // Slice
0
0
January 29, 2024 8:55 PM
Weekly 2024-05
Scramble 1
Scramble
R' U' F B U2 R2 F' L2 F L2 D2 L2 D2 B2 R F L R2 U2 B2 D' L' F' U R' U' F
Results
25
Solution
D R' F L2 U2 D' R2 D B2 U L2 F2 L2 U2 B2 R2 U' B2 L D L' U D F2 U2
D R' F // EO
(U2 F2 U' D' L D' L') // DR
(B2 U) L2 U B2 U B2 U // HTR
L2 F2 L2 U2 B2 R2 // Slice
0
0
January 29, 2024 8:53 PM
Weekly 2024-02
Scramble 1
Scramble
R' U' F L2 U2 L D B' U' D2 F R F L2 F' D2 F D2 F U2 L2 U2 R2 B' R' U' F
Results
24
Solution
U2 R2 L2 B2 U' F2 D2 R' D' R2 B2 R2 B2 U2 B2 D2 B2 U' L2 D2 B' L2 D R
(R' L D' B)
U2 R2 L2 B2 U' F2 D2 R' // DR
D' (D2 L2 U) // HTR
(B2 D2 B2 U2 B2 R2 B2 R2) // Solved
0
0
January 9, 2024 8:46 PM
Weekly 2024-01
Scramble 2
Scramble
R' U' F L B2 U2 R F2 R F2 L2 B2 U2 F2 R F' U B' L2 R U' F2 R F2 R' U' F
Results
27
Solution
F' U F B2 D F' D2 B D R2 U2 R2 U2 F2 U2 R2 B2 U2 F D2 R2 F2 D2 F' R B' R'
(R B R') // EO
F' U B2 F D F' D2 B D // DR
(F D2 F2 R2 D2 F') // HTR
(U2 B2 R2 U2 F2 U2 R2 U2 R2) // Solved
0
0
January 2, 2024 11:02 PM
Weekly 2024-01
Scramble 1
Scramble
R' U' F R2 D L2 B2 R2 U2 F2 D B2 R2 U' F2 L' B F2 D' F' L D2 L2 B2 R' U' F
Results
24
Solution
R' F' L B L' U' L2 B2 D2 F2 D2 F2 R' L2 B2 D2 B2 U' D2 L2 F2 D2 F2 R2
R' F' L B // EO
L' U' L2 B2 D2 F2 D2 F2 R' // EO
(R2 F2 D2 F2 L2 U) // HTR
(D2 B2 D2 B2 L2) // Solved
0
0
January 2, 2024 6:38 PM
Weekly 2023-49
Scramble 3
Scramble
R' U' F B2 D' R2 D2 L2 R2 F2 U' R2 B2 L' B D2 B2 D F L2 F2 L D' U' R' U' F
Results
29
Solution
F2 U2 L2 F2 L2 U' R2 U B2 U D R2 U2 D2 F2 D F2 U L' D' F2 D' L D' F' R L U2 F
Messed up slice insertion
(F' U2 R' L' F) // EO
(D L' D F2 D L) // DR
(U' F2 U' R2 F2 U2 B2 U' R2 U) // HTR
(L2 F2 L2 U2 F2) // Slice
0
0
December 6, 2023 7:22 PM
Weekly 2023-49
Scramble 2
Scramble
R' U' F B' L' F R' D R' U F R F L2 B' D2 F D2 R2 F2 D2 B R2 F R' U' F
Results
27
Solution
R' D F L U2 L' D2 B2 R2 L' D B2 D2 L2 B2 U2 L2 F2 U2 R U2 R L2 F2 R L B
R' D F (B') // EO
L U2 L' D2 B2 L' R2 D // DR
([L2 U2 R F2 L']) // HTR
(U2 F2 L2 U2 B2 L2 D2 B2)
[] = R U2 R L2 F2 R L
0
0
December 5, 2023 6:06 PM
Weekly 2023-49
Scramble 1
Scramble
R' U' F B' R2 F U2 B R2 B2 U2 F' R2 F2 U2 L2 U' R2 B D' R' B2 U B R' U' F
Results
DNF
Solution
F
Kinda messed up time management
0
0
December 5, 2023 5:36 PM
December 3, 2023 11:42 PM
December 3, 2023 7:29 PM
Weekly 2023-48
Scramble 3
Scramble
R' U' F R2 D' U2 R2 B2 F2 D' B2 U' B2 F2 U' B' L' B2 F' U2 F2 R2 U F' R' U' F
Results
23
Solution
B' U R2 L F' U' B D' F2 B U2 B2 U2 D' F2 L2 D' R2 U2 B2 R2 F2 L
(L') B' U L // EO
R2 F' U' B D' B // DR
F2 U2 B2 [U R2 F2 U' // HTR
L2 D2] B2 R2 F2 // Slice
[] = U2 D' F2 L2 D' R2 U2
0
0
December 1, 2023 1:42 AM
Weekly 2023-48
Scramble 2
Scramble
R' U' F B2 D2 U' R2 D' L2 F2 R2 U2 L2 D' F' L' R D' R2 U' F D2 U' F R' U' F
Results
25
Solution
U R' L F B' L2 F' B U' L2 U2 D R2 U2 F2 D F2 L2 B D' B U2 L2 F2 D2
U R' L // EO
(D2 F2 L2 U2 B' D B') // DR
[(L2 F2 U' R2 U2 B2 D B2 D')] // HTR
(F B' L2 F' B) // Slice
[] = (L2 F2 D' F2 U2 R2 D' U2 L2 U) // +1

Also, found this 24 at 59th minute, couldn't write it down within the hour
U' R L // EO
U' D' F2 D2 B D' B // DR
[(U B2 U' B2 U) // HTR
(L2 U2] B2 R2 U2 F2) // Slice
[] = (U B2 D' U2 L2 U' F2 U' D') // +2
0
0
November 30, 2023 10:36 PM
Weekly 2023-48
Scramble 1
Scramble
R' U' F D B L D R2 F2 D' R F2 U' L2 B2 L2 D2 L2 U2 F' U2 B' L2 B2 R' U' F
Results
26
Solution
L U R B D' L2 U2 F2 R' F2 L2 B2 D2 L' F' B' R' L B2 R L' F' U2 D2 L2 B'
L U R B D' // EO (5/5)
(B L2 U2 D2 B) // DR (5/10)
L2 U2 F2 R' F2 L2 B2 D2 L' // HTR (9/19)
F' B' L R' B2 L' R F' B // Solved (8-2/26)
0
0
November 30, 2023 3:13 PM
Weekly 2023-47
Scramble 3
Scramble
R' U' F U R' L' B' U D B2 R' F' U R2 B2 L2 B2 R2 D F2 D' B2 D2 B2 R' U' F
Results
25
Solution
F2 R2 D F2 B2 U' B' L2 D L2 D F2 R2 B2 D L2 U' D' R2 B2 R2 F' R' D2 F
(F' D2 R) // EO (3/3)
(F) F2 R2 D F2 B2 U' B' // DR (8/11)
L2 D L2 [U L2 F2 R2 D // HTR (8/19)
B2 U2] R2 B2 R2 // Slice (5/24)
[] = D F2 R2 B2 D L2 U' D' // Solved (+1/25)
0
0
November 24, 2023 2:00 AM
Weekly 2023-47
Scramble 2
Scramble
R' U' F D' R' D' R2 D' L' B' D2 R' F2 L2 B2 D2 L2 U' F2 D2 F2 B2 D F2 R' U' F
Results
26
Solution
U' B2 L2 U D L2 U F' U2 L2 U' D' F2 U D2 R2 U' R2 F2 R2 F2 U2 L F' R2 U2
(U2 R2 F L') // EO (4/4)
U' B2 L2 U D L2 U F' // DR (8/12)
[D2 R2 U2 L2 D'] R2 U' // HTR (7/19)
R2 F2 R2 F2 U2 // Slice (5/24)
[] = U2 L2 U' D' F2 U D2 // Solved (+2/26)
Couldn't find a better leave-slice solution in time
0
0
November 23, 2023 3:46 PM
Weekly 2023-47
Scramble 1
Scramble
R' U' F R' D2 L' U L2 F' R D2 F D2 R U2 L B2 R F2 D2 R2 L U2 F2 R' U' F
Results
23
Solution
L' B2 U D' L2 U' B2 D' F2 L2 B2 L2 D' B' D' F2 R2 F2 L2 F L F' L'
L' (L F L') // EO (4/4)
(F' L2 F2 R2 F2 D B) // DR (7/11)
(D) [F2 B2 U' L2 U // HTR (6/17)
D2] F2 L2 B2 L2 // Slice (5/22)

[] = B2 U D' L2 U' B2 D' // Solved (+1/23)

Also, had this 21 to slice but couldn't find any +0 or +1 insertions:
(D) F2 B2 D' B2 D' // HTR
F2 L2 B2 L2 // Slice in 21
0
0
November 23, 2023 2:50 AM
Weekly 2023-46
Scramble 3
Scramble
R' U' F D B L D2 L F2 U' B D F R' B2 U2 L2 B2 R F2 D2 F2 R' F2 R' U' F
Results
27
Solution
B D L2 F R2 U2 B' R2 D2 F2 R2 U2 F2 B2 L2 U' B2 U' L2 F2 B2 U' L U' F2 R' U'
(U R F2 U L') // EO (5/5)
B D L2 F R2 U2 B' // DR (7/12)
(U F2 B2 L2 U B2 U) // HTR (7/19)
R2 D2 F2 R2 U2 F2 B2 L2 // Solved

Also, had these DRs but couldn't find any good continuation:
D (L F U') // EO (4/4)
(B) B2 L' D2 R B // DR (6/10)

(L D2 R F B) // EO (5/5)
R2 U B2 U' L // DR (5/10)
0
0
November 15, 2023 6:37 PM
Weekly 2023-46
Scramble 2
Scramble
R' U' F U' F2 U2 L2 F2 L2 B2 U' R2 D' U' L2 F D U L F' D2 L' R2 D' R' U' F
Results
DNF
Solution
F
Didn't find any good DRs 
0
0
November 13, 2023 10:19 AM
Weekly 2023-46
Scramble 1
Scramble
R' U' F D2 U2 F2 L2 D2 L R2 D2 R' B2 D B2 D' B L' U' F D' R U2 R' U' F
Results
26
Solution
L' U2 B2 D R2 D2 R2 F' R2 F R2 F2 D2 F U D' L2 U' D R B' R F B L F'
L' U2 B2 D // EO
(F L' F' B' R' B R') // DR
R2 D2 R2 F' R2 F R2 F2 D2 F' // HTR
F2 U D' L2 U' D // Solved
0
0
November 13, 2023 1:12 AM