Yongqiang Peng (彭永强)
Weekly 2024-09
Scramble 2
Scramble
R' U' F D2 U2 B2 R2 B2 L' D2 B2 R' B2 L R2 U2 B' U L' F' R F' R U2 R' U' F
Results
28
Solution
D2 B2 U' R' U R B2 R L U2 F2 R L U2 D R2 D L2 B2 U2 D2 R U2 D' B' L' F' D'
(D F L B) // F/B EO (4/4)
(D U2 R') D2 B2 U' R' U R // DR 4C2QT (9/13)
([F2 R2 D' L2 D]) // HTR (5/18)
B2 R L U2 F2 L R // L2E2E (7/25)
[]=U2 D2 B2 L2 D' R2 U2 D' (+3/28)
SF说可以消三步,不会。
0
0
February 28, 2024 11:13 AM
Weekly 2024-09
Scramble 1
Scramble
R' U' F D' F2 L2 U R2 B2 F2 U' B2 U' B2 R U L2 D2 L D' F' U L B' R' U' F
Results
26
Solution
R' L B' U' F2 D' R2 D2 L2 F B R2 F' B D R2 D B2 U2 B2 R' D R2 F2 U L2
L R' B // F/B EO (3/3)
(L2 U' F2 R2 D' R) // DR 4C4QT // (6/9)
B2 U' F2 D (B2 U2 B2 D' R2 D) // HTR (10-1/18)
D2 R2 D2 L2 B2 @ U2 D2 // slice CKG (7-2/23)
@=F B' R2 F' B U2 (6-3/26)
0
0
February 27, 2024 12:20 PM
Weekly 2024-07
Scramble 2
Scramble
R' U' F D' F2 L2 B2 L' F B' D L' D L2 D2 L' B2 U2 L F2 L2 U2 R2 D2 R' U' F
Results
26
Solution
F U' B R2 D R2 F2 U2 L D L2 B2 D' F2 U D2 L2 F2 D2 B2 U2 B2 L2 B2 D' R2
R2 D R2 F2 U2 L // DR 6C4QT (6/9)
[U (R2 D)B2 R2 D' L2 D] // HTR (8/17)
D2 L2 D2 @ L2 B2 // L2E4E (5-1/21)
[]=(R2 D) D L2 B2 D' F2 U // L2E2E (+1/22)
@=D2 F2 D2 B2 U2 B2 (6-2/26)
严重超时
0
0
February 15, 2024 10:20 AM
Weekly 2024-07
Scramble 1
Scramble
R' U' F U' R2 L' F U' L2 F2 D' L' U B2 L2 U B2 D2 F2 U' L2 U' R2 D' R' U' F
Results
22
Solution
B D2 L' F U B2 L U2 L F2 R2 U2 D' B2 L' B2 L2 F2 L U2 D2 R2
B D2 L' F // F/B EO (4/4)
U B2 L U2 L F2 R2 D // DR 4C2QT(8/12)
U2 D2 B2 L F2 @ L' // HTR (6-1/17)
U2 D2 L2 // L2E2E (3/20)
@=F2 L2 B2 L2 F2 R2 (6-3/23)
整理:B D2 L' F U B2 L U2 L F2 R2 D' U2 B2 L' B2 L2 F2 [R2 L' U2 D2 L2] (23)
[]=L U2 D2 R2 (-1/22)
0
0
February 12, 2024 4:27 PM
February 11, 2024 6:41 PM
Weekly 2024-06
Scramble 3
Scramble
R' U' F D R U' B2 R D2 R2 D F' R B2 L2 D2 L' F2 R2 B2 L U2 F2 B2 R' U' F
Results
26
Solution
F D' L' B L2 D R L' U2 B2 R' L U B2 D' B2 D2 R2 L U2 R U' R2 L2 U' R2
F D' L' B // F/B EO (4/4)
(R2 U R2 L2 U R' U2 L) // DR 6C3QT (8/12)
[L2 U' (R2 L2 D2 B2 U R2 U L2 U2)] // SLICE&3E GKO (11-2/21)
// (R2 L2 D2 B2 U R2 U L2 U' L2) //SLICE & ACO
[]=(R2 L2 D2 B2 D B2 U F2 @ D' L2) // L3E ACO (+0/21)
@=F2 U2 R L' B2 U2 R' L (8-3/26)
0
0
February 11, 2024 3:05 PM
Weekly 2024-06
Scramble 2
Scramble
R' U' F U B D' R2 U R2 F U L U2 B2 D2 L2 B' L2 B' R2 F D2 R2 B2 R' U' F
Results
23
Solution
F' D2 L F' U2 R2 B2 L2 U2 R2 U2 F2 B' D2 F2 R2 F U2 B R' D' F' B
(B' F D) // U/D EO (3/3)
(R )F' D2 L // DR 4C4QT (4/7)
F (B' U2 F' R2 F2 D2 B) // HTR (8/15)
F2 U2 R2 B2 L2 U2 R2 U2 F2 // FINISH (9-1/23)
0
0
February 9, 2024 2:58 PM
Weekly 2024-06
Scramble 1
Scramble
R' U' F D' R L' F2 D F2 R D F U2 D2 F U2 B2 R2 F R2 B' R2 L2 D2 R' U' F
Results
27
Solution
F U2 F D2 R2 F R2 F' U2 R2 U2 D2 F2 R2 D2 F2 B' D' F2 U R2 F2 R2 F R B2 U'
(U B2 R) // R/L EO (3/3) 
(R2 F' R2 F2 R2 U' F2 D) // DR 2C3QT (8-1/10)
(B ) F U2 F D2 R2 [B U2 B'] // HTR (9/19)
U2 R2 U2 D2 F2 R2 D2 F2 // SLICE CKO (8/27)
[]=F R2 F' (=0/27)
0
0
February 9, 2024 10:51 AM
January 29, 2024 8:47 PM
January 29, 2024 7:14 PM
January 28, 2024 3:25 AM
January 28, 2024 12:58 AM
January 27, 2024 11:20 PM
January 27, 2024 10:21 PM
January 27, 2024 6:53 PM
January 27, 2024 5:45 PM
January 27, 2024 2:40 PM
January 25, 2024 12:18 AM
January 23, 2024 6:16 PM
January 23, 2024 1:11 AM
January 22, 2024 6:05 PM
Weekly 2024-04
Scramble 3
Scramble
R' U' F D B' U2 L' B' U2 F' L2 D' F R F2 D2 R' B2 D2 L' D2 F2 D2 L' R' U' F
Results
22
Solution
R U2 R D' R2 U' F D2 R2 F' B U2 B' D' B2 R2 D R2 D' L2 U D
R U2 R // R/L EO (3/3)
D' R2 U' F D2 @ F' // DR 6C3QT (6/9)
[U' L2 B2 U R2 U] // HTR (6/15)
[U2 F2 U2] // L3E2E2E (3-1/17)
[]=D' B2 R2 D R2 D' L2 U D // L3E3E AIM (9/18)
@=R2 F' B U2 B' F (6-2/22)
0
0
January 22, 2024 3:43 PM
Weekly 2024-04
Scramble 2
Scramble
R' U' F D2 F' L' U F2 U B' L2 U' R U' R2 B2 U2 D B2 U' B2 L2 D' R' U' F
Results
28
Solution
L2 B R' U L F2 D2 R L F2 R' L' F2 U2 F' U2 B2 L2 D' B2 U F' R2 F' U2 B' R2 F
L2 B R' U L // R/L EO (5/5)
(F' R2 B U2 F R2 F U' B2 D) // DR 4C111 (10/15)
(L2 B2 U2 F) // HTR (4/19)
(U2 F2 D2 L2 @ F2) // L2E2E (5/24)
@=L2 D2 L R F2 L' R' D2
0
0
January 22, 2024 12:35 PM
Weekly 2024-04
Scramble 1
Scramble
R' U' F L U2 R' D L U R B' R B U2 R2 L2 B R2 U2 B D2 L2 F D2 R' U' F
Results
29
Solution
B' U F2 U2 D B' D2 F' D2 F' B' L2 U' D' R2 U D B2 D' R2 B2 D R2 L2 U' R D' L' B
(B' L D R) // R/L EO (4/4)
(R2 U)B' U F2 D U2 B' D2 B // DR 4C2QT (10-1/13)
(L2 R2 D' B2 R2 D) // HTR (6/19)
(U2 B2 @ L2 B F D2 B F)
@=B2 U2 B2 U' D' R2 U D
0
0
January 22, 2024 1:49 AM